Paginabegin

Algemene voorwaarden

Van ELBO TECHNOLOGY BV gevestigd te SCIENCE PARK EINDHOVEN 5707, 5692 EP SON.

ARTIKEL 1 GELDIGHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en te verrichten diensten door Elbo Technology BV (de opdrachtnemer) gedaan of aangegaan met derden (de opdrachtgever), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.
 2. Eventueel andere toepasselijke algemene voorwaarden van opdrachtnemer, hoe ook genaamd, blijven onverlet geldend voor zover deze niet strijdig zijn met deze voorwaarden. In geval andere algemene voorwaarden van opdrachtnemer in strijd zijn met het bepaalde in de onderhavige voorwaarden, is hetgeen in de onderhavige voorwaarden bepaald is, verbindend.
 3. Voor zover toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever ontstaat, zullen deze voorwaarden enkel geldend zijn, voor zover zij niet strijdig zijn met de onderhavige voorwaarden. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever kan enkel schriftelijk worden overeengekomen.
ARTIKEL 2 OFFERTES EN AANBIEDINGEN
 1. Alle offertes en aanbiedingen alsook verstrekte gegevens door opdrachtnemer, waaronder advertenties en drukwerk zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is.
 2. Een aanbod geldt slechts gedurende 30 dagen nadat het aanbod aan de opdrachtgever kenbaar is gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn zal de opdrachtnemer niet meer gehouden zijn het aanbod te handhaven.
ARTIKEL 3 OVEREENKOMSTEN
 1. Overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke opdrachtbevestiging, danwel door het uitvoering geven aan de opdracht door de opdrachtnemer.
 2. Overeenkomsten en wijzigingen of aanvullingen hierop gedaan, door medewerkers van de opdrachtnemer of door tussenpersonen die handelen in diens opdracht, zijn slechts dan bindend indien een en ander door de opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.
ARTIKEL 4 PRIJZEN
 1. Alle afgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming der overeenkomst geldende monetaire verhoudingen van binnen- en buitenlandse valuta’s, invoerrechten, belastingen, lonen, sociale lasten, heffingen en prijzen der grondstoffen.
 2. Wijziging in een of meer van deze factoren voordat de levering heeft plaatsgevonden, geeft opdrachtnemer het recht de verkoopprijs zodanig aan te passen, dat deze ingetreden wijzigingen in de prijs worden verdisconteerd.
 3. Afgegeven prijzen, tenzij anders vermeld, zijn prijzen exclusief BTW, emballagekosten, proefexemplaren en zijn levering af fabriek/bedrijfsterrein.
 4. Opdrachtnemer zal van een opgetreden wijziging ten spoedigste bij aangetekend schrijven mededeling doen aan de opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever heeft dan het recht binnen 10 dagen nadat door opdrachtnemer de verhoogde prijzen aan opdrachtgever zijn medegedeeld, bij aangetekend schrijven, de bestelling te annuleren.
 6. Mocht binnen deze tien dagen geen annulering plaatsvinden, dan wordt aangenomen dat de opdrachtgever met de prijsverhoging accoord gaat.
 7. Indien opdrachtgever tot annulering binnen genoemde termijn van 10 dagen overgaat, heeft opdrachtnemer alsnog het recht om binnen 10 dagen na de annulering deze annulering ongedaan te maken door aan opdrachtgever mede te delen, dat zij alsnog wil presteren tegen de aanvankelijke overeengekomen prijs.
ARTIKEL 5 ZEKERHEIDSSTELLING
 1. Opdrachtgever is verplicht naar genoegen van opdrachtnemer zekerheid te stellen voor de voldoening van al zijn toekomstige verplichtingen jegens opdrachtnemer, indien en zodra laatstgenoemde dit schriftelijk verlangt.
 2. Indien opdrachtgever hiermee ingebreke blijft is opdrachtnemer niet gehouden tot (verdere) nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever uit hoofde van alle tussen partijen lopende overeenkomsten, onverminderd haar recht op schadevergoeding.
ARTIKEL 6 LEVERINGEN
 1. Levering geschiedt af magazijn, fabriek of bedrijfs-terrein, zulks ter keuze van de opdrachtnemer.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden levertijden slechts bij benadering opgegeven en zijn voor de opdrachtnemer niet bindend. Overschrijdingen van levertijden zullen niet excessief zijn doch wel afhankelijk zijn van het feit of opdrachtnemer zijn werkzaamheden op normale wijze en onder normale werkomstandigheden kan verrichten, waarbij de benodigde materialen hem steeds tijdig worden geleverd.
 3. Opdrachtnemer is verplicht, bij overschrijding van de levertijd, zo snel mogelijk aan zijn verplichtingen te voldoen, tenzij er sprake is van blijvende overmacht.
 4. Goederen die na terbeschikkingstelling door opdrachtgever niet afgenomen zijn, blijven ter beschikking van de opdrachtgever en worden vanaf 10 dagen na terbeschikkingstelling voor zijn rekening en risico opgeslagen.
 5. Indien na het verstrijken van voornoemde termijn van 10 dagen alle bestelde goederen nog niet zijn afgenomen, is opdrachtnemer gerechtigd, hetgeen nog niet is afgenomen zonder meer op diens kosten aan opdrachtgever af te leveren en betaling van de koopsom te vorderen.
 6. De opdrachtgever is verplicht geleverde goederen bij aflevering te controleren op eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen. Tekortkomingen en beschadigingen dient de opdrachtgever te laten vermelden op de afleveringsbon.
 7. Tekortkomingen in de prestatieplichten van opdrachtnemer, dient opdrachtgever vervolgens eveneens binnen 14 dagen na de levering of het verrichten van de dienst nogmaals aan opdrachtgever kenbaar te maken.
 8. Indien opdrachtgever niet voldoet aan een van de vereisten van artikel 6 lid 6 en/of 7, vervalt zijn recht op schadevergoeding of nakoming te dier zake.
 9. Zo is overeengekomen dat de leveringen zullen geschieden op afroep, dan is de opdrachtgever verplicht de gekochte goederen zoveel mogelijk regelmatig en in ongeveer gelijke hoeveelheden binnen de gestelde termijn, danwel bij gebrek aan een overeengekomen termijn binnen redelijke termijn, af te roepen.
 10. Behoudens grove schuld van opdrachtnemer geeft overschrijding van een expliciet overeengekomen levertijd opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst.
 11. Het risico van tenietgaan en beschadiging der goederen en elk ander risico gaat over op de opdrachtgever zodra de goederen de fabriek c.q. magazijnen van opdrachtnemer (of diens leverancier bij rechtstreekse levering) hebben verlaten.
ARTIKEL 7 VOORZIENINGEN, HOEDANIGHEID
 1. Opdrachtgever is gehouden om -en zonodig daarmede samenhangende kosten voor zijn rekening te nemenondergrond, terreinen, gebouwen, stellingen, machines en installatie voor het tijdstip van levering of uitvoering van werkzaamheden door opdrachtnemer vrij te maken van alle voorwerpen of stoffen die naar verkeersopvattingen aldaar niet thuishoren of niet behoeven te worden verwacht, of de uitvoering belemmeren, zoals steen en boomstronken in de ondergrond en de aanwezigheid van zware of vaste voorwerpen. Tevens komen voor rekening en risico van opdrachtgever de gevolgen van alle ”van buiten” komende invloeden zoals wind, warmte, koude, ijs, vorst, water, corrosie alsook de deugdelijkheid en stabiliteit van de materialen c.q. ondergrond, waaraan zaken van opdrachtnemer zijn bevestigd of verbonden. Tevens zal opdrachtgever instaan voor een veilige werkomgeving aldaar waar door of namens opdrachtnemer werkzaamheden moeten worden verricht.
 2. Opdrachtgever zal opdrachtnemer ter plaatse van uit te voeren werkzaamheden voorzien van water, elektriciteit, verwarming, schaftgelegenheid en sanitaire voorzieningen. De hiermede samenhangende kosten van voorzieningen en verbruik zijn voor rekening van opdrachtgever.
 3. Opdrachtnemer behoeft zijn prestatie niet aan te vangen, vooraleerst opdrachtnemer aan alle in dit artikel bedoelde verplichtingen heeft voldoen.
ARTIKEL 8 EIGENDOM
 1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van de opdrachtnemer en voor rekening en risico van de opdrachtgever, tot het moment waarop alle vorderingen, die de opdrachtnemer heeft of verkrijgt op de opdrachtgever volledig zijn voldaan.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft enige verplichting uit de overeenkomst, uit deze voorwaarden of uit andere hoofde, na te komen, is de opdrachtnemer gerechtigd, zonder ingebrekestelling de goederen geheel of gedeeltelijk terug te nemen.
 3. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer terstond schriftelijk in kennis te stellen van het feit, dat derden rechten doen gelden op goederen waarop een eigendomsvoorbehoud van de opdrachtnemer rust, danwel welke zijn eigendom zijn. Het is opdrachtgever niet toegestaan deze goederen te verpanden.
 4. Tot zekerheid van een correcte betaling van alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, geeft opdrachtgever daarenboven door het aangaan van een overeenkomst met de opdrachtnemer, een pandrecht op alle goederen die de opdrachtnemer geleverd heeft. Opdrachtgever verplicht zich zonodig aan de (verdere) uitvoering van deze pandovereenkomst mede te werken.
ARTIKEL 9 BETALINGSCONDITIES
 1. Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is, zal betaling bij aflevering dienen te geschieden, zulks onder aftrek van een eventueel betaald voorschot of aanbetaling. Opdrachtnemer is gerechtigd het door hem reeds, al dan niet uitgeleverde, gepresteerde en/of ingekochte tussentijds bij wijze van deelfacturatie aan opdrachtnemer in rekening te brengen.
 2. De opdrachtgever is in gebreke, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling in welke vorm dan ook nodig is, indien hij niet of niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichting of enig andere verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst met de opdrachtnemer, deze algemene voorwaarden of uit de wet.
 3. Een kredietbeperkingstoeslag, die is overeengekomen, kan in mindering worden gebracht indien de opdrachtgever binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur het verschuldigde bedrag volledig voldaan heeft.
 4. De vordering tot gedeeltelijke en/of gehele betaling van de overeengekomen prijs is onmiddellijk opeisbaar: bij niet of niet tijdige betaling van de overeengekomen termijn, indien de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, opdrachtgever een aanvraag heeft ingediend op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, surséance van betaling vraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, indien enig beslag op goederen en/of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd indien deze overlijdt of in liquidatie treedt, danwel indien opdrachtgever enigerlei verplichting uit de overeenkomst met opdrachtnemer niet nakomt.
 5. Indien betaling van een factuur niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen termijn, danwel bij het ontbreken hiervan binnen 30 dagen na dagtekening van die factuur, is de opdrachtnemer gerechtigd na verstrijken van voornoemde termijn aan de opdrachtgever, een vertragingsrente van 1% per maand te berekenen, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt beschouwd.
 6. De opdrachtgever is buiten de hoofdsom en de vertragingsrente verschuldigd alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten welke door niet of niet tijdige betaling zijn veroorzaakt. De buitengerechtelijk incassokosten kunnen naar keuze van opdrachtnemer ook worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van €25,00, vermeerderd met de verschuldigde BTW voor zover deze BTW niet kan worden terugontvangen. De buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de opdrachtgever op enigerlei wijze in gebreke is gesteld.
ARTIKEL 10 ONTBINDEN/ANNULEREN/OPSCHORTEN
 1. De opdrachtgever is slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien daar een wettelijke grondslag voor bestaat.
 2. Indien de opdrachtgever overgaat tot annulering heeft opdrachtnemer het recht, ten gevolge van winstderving, op een gefixeerde vergoeding van 20% van de hoofdsom. Daarnaast is de opdrachtgever gehouden de door de opdrachtnemer reeds gemaakte kosten, die verband houden met de opdracht, te vergoeden. De opdrachtgever kan in geval van annulering geen aanspraak maken op hetgeen door de opdrachtnemer reeds is gepresteerd.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om, onder afstanddoening van zijn rechten uit hoofde van het voornoemde lid, een vordering jegens opdrachtgever in te stellen overeenkomstig de mogelijkheden, die het recht hem biedt.
 4. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders bepaald, heeft opdrachtgever het recht om de uitvoering van zijn verplichtingen geheel op te schorten, indien opdrachtnemer een deel van zijn verplichtingen niet nakomt.
ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID
 1. Behoudens grove schuld is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor geleden schade door opdrachtgever; hoegenaamd ook.
 2. De opdrachtnemer is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade, welke ook, ontstaan aan eigendommen van opdrachtgever, danwel ontstaan door gebreken aan aan opdrachtnemer geleverde goederen, zulks het laatste op voorwaarde, dat opdrachtnemer zijn aanspraken te dier zake op zijn leverancier overdraagt aan opdrachtgever.
 3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn personeel of door hem ingeschakelde hulppersonen, tenzij de schade veroorzaakt is door grove schuld of grove nalatigheid van personen voor wiens handelen de opdrachtnemer aansprakelijk is.
 4. Mocht opdrachtnemer rechtens wel tot enigerlei aansprakelijkheid gehouden zijn, dan zal het bedrag der aansprakelijkheid zijn beperkt tot het factuurbedrag van de opdracht, cq de waarde van de geleverde zaak waarmede de aansprakelijkheid samenhangt.
 5. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in deze voorwaarden in de verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten.
ARTIKEL 12 RECLAME EN GARANTIE
 1. Reclames omtrent kwaliteit, soort of hoeveelheid etc. der geleverde goederen behoeven door opdrachtnemer slechts te worden geaccepteerd, indien zij worden vermeld op de afleverings- of opleveringsbescheiden en indien zij tevens binnen 14 dagen na ontvangst door de opdrachtgever bij aangetekend schrijven worden ingediend. Artikel 6 lid 6, 7 en 8 blijven ten deze van toepassing.
 2. De opdrachtgever zal in geen geval aanspraak tegen de opdrachtnemer kunnen doen gelden nadat de opdrachtgever een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, be- of verwerkt heeft of aan derden doorgeleverd heeft.
 3. Retourzendingen worden door opdrachtnemer uitsluitend geaccepteerd na voorafgaande goedkeuring harerzijds en mits franco toegezonden.
 4. Indien de klachten tijdig zijn gedaan en gegrond blijken, is opdrachtnemer, na terugontvangst der goederen in dezelfde staat, gerechtigd tot herlevering zonder prijsverhoging en met vergoeding der gemaakte verzendkosten.
 5. Voor de herlevering der teruggezonden goederen dient opdrachtnemer de nodige tijd te worden gegeven, zulks met inachtname van het feit, dat opdrachtnemer haar werkzaamheden normalerwijze kan verrichten en de door haar benodigde materialen steeds tijdig worden geleverd.
 6. Ingeval van herlevering vervalt elk recht van opdrachtgever op vergoeding of anderszins, hetwelk zij zou kunnen hebben terzake de levering waarvoor de herlevering in de plaats is gekomen.
 7. Ten aanzien van het verlenen van eventuele garanties op door opdrachtnemer te leveren goederen wordt uitdrukkelijk bepaald, dat geen verdere garanties worden verstrekt terzake goederen die niet door opdrachtnemer zijn vervaardigd dan de garanties welke door de leverancier van opdrachtnemer voor deze goederen worden afgegeven.
ARTIKEL 13 OVERMACHT
 1. Omstandigheden buiten de wil en toedoen van opdrachtnemer, welke van dien aard zijn, dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst niet kan worden verlangd, waaronder bijzondere weersomstandigheden, zoals sneeuw en ijs, staking, overheidsmaatregelen, oorlog, mobilisatie, transportbelemmeringen, machinebreuk en alle omstandigheden die de naleving van de overeenkomst in ernstige mate belemmeren, gelden als overmacht.
 2. Ingeval van overmacht is opdrachtnemer te harer keuze gerechtigd, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de koop te annuleren, zonder dat dit de opdrachtgever het recht geeft op eventuele schadevergoeding.
 3. Indien de opdrachtgever opdrachtnemer daartoe schriftelijk aanmaant, is opdrachtnemer gehouden zich binnen acht dagen ten aanzien van haar keuze schriftelijk uit te spreken.
ARTIKEL 14 GESCHILLEN
 1. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en verrichte diensten zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde burgerlijke rechter in arrondissement van woon- of vestigingsplaats van de opdrachtnemer, tenzij opdrachtgever hiertegen volgens de wet tijdig en terecht bezwaar aantekent.
ARTIKEL 15 TOEPASSELIJK RECHT
 1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten, gedane aanbiedingen en offertes en leveringen is uitsluitend van toepassing het Nederlandse recht, tenzij opdrachtnemer aan opdrachtgever mededeelt ten deze van toepassing te verklaren de eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijk goederen.

Eindhoven, versie 03-2005
Elbo Technology BV

Algemene voorwaarden

Van ELBO TECHNOLOGY BV gevestigd te SCIENCE PARK EINDHOVEN 5707, 5692 EP SON.

ARTIKEL 1 GELDIGHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en te verrichten diensten door Elbo Technology BV (de opdrachtnemer) gedaan of aangegaan met derden (de opdrachtgever), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.
 2. Eventueel andere toepasselijke algemene voorwaarden van opdrachtnemer, hoe ook genaamd, blijven onverlet geldend voor zover deze niet strijdig zijn met deze voorwaarden. In geval andere algemene voorwaarden van opdrachtnemer in strijd zijn met het bepaalde in de onderhavige voorwaarden, is hetgeen in de onderhavige voorwaarden bepaald is, verbindend.
 3. Voor zover toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever ontstaat, zullen deze voorwaarden enkel geldend zijn, voor zover zij niet strijdig zijn met de onderhavige voorwaarden. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever kan enkel schriftelijk worden overeengekomen.
ARTIKEL 2 OFFERTES EN AANBIEDINGEN
 1. Alle offertes en aanbiedingen alsook verstrekte gegevens door opdrachtnemer, waaronder advertenties en drukwerk zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is.
 2. Een aanbod geldt slechts gedurende 30 dagen nadat het aanbod aan de opdrachtgever kenbaar is gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn zal de opdrachtnemer niet meer gehouden zijn het aanbod te handhaven.
ARTIKEL 3 OVEREENKOMSTEN
 1. Overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke opdrachtbevestiging, danwel door het uitvoering geven aan de opdracht door de opdrachtnemer.
 2. Overeenkomsten en wijzigingen of aanvullingen hierop gedaan, door medewerkers van de opdrachtnemer of door tussenpersonen die handelen in diens opdracht, zijn slechts dan bindend indien een en ander door de opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.
ARTIKEL 4 PRIJZEN
 1. Alle afgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming der overeenkomst geldende monetaire verhoudingen van binnen- en buitenlandse valuta’s, invoerrechten, belastingen, lonen, sociale lasten, heffingen en prijzen der grondstoffen.
 2. Wijziging in een of meer van deze factoren voordat de levering heeft plaatsgevonden, geeft opdrachtnemer het recht de verkoopprijs zodanig aan te passen, dat deze ingetreden wijzigingen in de prijs worden verdisconteerd.
 3. Afgegeven prijzen, tenzij anders vermeld, zijn prijzen exclusief BTW, emballagekosten, proefexemplaren en zijn levering af fabriek/bedrijfsterrein.
 4. Opdrachtnemer zal van een opgetreden wijziging ten spoedigste bij aangetekend schrijven mededeling doen aan de opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever heeft dan het recht binnen 10 dagen nadat door opdrachtnemer de verhoogde prijzen aan opdrachtgever zijn medegedeeld, bij aangetekend schrijven, de bestelling te annuleren.
 6. Mocht binnen deze tien dagen geen annulering plaatsvinden, dan wordt aangenomen dat de opdrachtgever met de prijsverhoging accoord gaat.
 7. Indien opdrachtgever tot annulering binnen genoemde termijn van 10 dagen overgaat, heeft opdrachtnemer alsnog het recht om binnen 10 dagen na de annulering deze annulering ongedaan te maken door aan opdrachtgever mede te delen, dat zij alsnog wil presteren tegen de aanvankelijke overeengekomen prijs.
ARTIKEL 5 ZEKERHEIDSSTELLING
 1. Opdrachtgever is verplicht naar genoegen van opdrachtnemer zekerheid te stellen voor de voldoening van al zijn toekomstige verplichtingen jegens opdrachtnemer, indien en zodra laatstgenoemde dit schriftelijk verlangt.
 2. Indien opdrachtgever hiermee ingebreke blijft is opdrachtnemer niet gehouden tot (verdere) nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever uit hoofde van alle tussen partijen lopende overeenkomsten, onverminderd haar recht op schadevergoeding.
ARTIKEL 6 LEVERINGEN
 1. Levering geschiedt af magazijn, fabriek of bedrijfs-terrein, zulks ter keuze van de opdrachtnemer.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden levertijden slechts bij benadering opgegeven en zijn voor de opdrachtnemer niet bindend. Overschrijdingen van levertijden zullen niet excessief zijn doch wel afhankelijk zijn van het feit of opdrachtnemer zijn werkzaamheden op normale wijze en onder normale werkomstandigheden kan verrichten, waarbij de benodigde materialen hem steeds tijdig worden geleverd.
 3. Opdrachtnemer is verplicht, bij overschrijding van de levertijd, zo snel mogelijk aan zijn verplichtingen te voldoen, tenzij er sprake is van blijvende overmacht.
 4. Goederen die na terbeschikkingstelling door opdrachtgever niet afgenomen zijn, blijven ter beschikking van de opdrachtgever en worden vanaf 10 dagen na terbeschikkingstelling voor zijn rekening en risico opgeslagen.
 5. Indien na het verstrijken van voornoemde termijn van 10 dagen alle bestelde goederen nog niet zijn afgenomen, is opdrachtnemer gerechtigd, hetgeen nog niet is afgenomen zonder meer op diens kosten aan opdrachtgever af te leveren en betaling van de koopsom te vorderen.
 6. De opdrachtgever is verplicht geleverde goederen bij aflevering te controleren op eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen. Tekortkomingen en beschadigingen dient de opdrachtgever te laten vermelden op de afleveringsbon.
 7. Tekortkomingen in de prestatieplichten van opdrachtnemer, dient opdrachtgever vervolgens eveneens binnen 14 dagen na de levering of het verrichten van de dienst nogmaals aan opdrachtgever kenbaar te maken.
 8. Indien opdrachtgever niet voldoet aan een van de vereisten van artikel 6 lid 6 en/of 7, vervalt zijn recht op schadevergoeding of nakoming te dier zake.
 9. Zo is overeengekomen dat de leveringen zullen geschieden op afroep, dan is de opdrachtgever verplicht de gekochte goederen zoveel mogelijk regelmatig en in ongeveer gelijke hoeveelheden binnen de gestelde termijn, danwel bij gebrek aan een overeengekomen termijn binnen redelijke termijn, af te roepen.
 10. Behoudens grove schuld van opdrachtnemer geeft overschrijding van een expliciet overeengekomen levertijd opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst.
 11. Het risico van tenietgaan en beschadiging der goederen en elk ander risico gaat over op de opdrachtgever zodra de goederen de fabriek c.q. magazijnen van opdrachtnemer (of diens leverancier bij rechtstreekse levering) hebben verlaten.
ARTIKEL 7 VOORZIENINGEN, HOEDANIGHEID
 1. Opdrachtgever is gehouden om -en zonodig daarmede samenhangende kosten voor zijn rekening te nemenondergrond, terreinen, gebouwen, stellingen, machines en installatie voor het tijdstip van levering of uitvoering van werkzaamheden door opdrachtnemer vrij te maken van alle voorwerpen of stoffen die naar verkeersopvattingen aldaar niet thuishoren of niet behoeven te worden verwacht, of de uitvoering belemmeren, zoals steen en boomstronken in de ondergrond en de aanwezigheid van zware of vaste voorwerpen. Tevens komen voor rekening en risico van opdrachtgever de gevolgen van alle ”van buiten” komende invloeden zoals wind, warmte, koude, ijs, vorst, water, corrosie alsook de deugdelijkheid en stabiliteit van de materialen c.q. ondergrond, waaraan zaken van opdrachtnemer zijn bevestigd of verbonden. Tevens zal opdrachtgever instaan voor een veilige werkomgeving aldaar waar door of namens opdrachtnemer werkzaamheden moeten worden verricht.
 2. Opdrachtgever zal opdrachtnemer ter plaatse van uit te voeren werkzaamheden voorzien van water, elektriciteit, verwarming, schaftgelegenheid en sanitaire voorzieningen. De hiermede samenhangende kosten van voorzieningen en verbruik zijn voor rekening van opdrachtgever.
 3. Opdrachtnemer behoeft zijn prestatie niet aan te vangen, vooraleerst opdrachtnemer aan alle in dit artikel bedoelde verplichtingen heeft voldoen.
ARTIKEL 8 EIGENDOM
 1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van de opdrachtnemer en voor rekening en risico van de opdrachtgever, tot het moment waarop alle vorderingen, die de opdrachtnemer heeft of verkrijgt op de opdrachtgever volledig zijn voldaan.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft enige verplichting uit de overeenkomst, uit deze voorwaarden of uit andere hoofde, na te komen, is de opdrachtnemer gerechtigd, zonder ingebrekestelling de goederen geheel of gedeeltelijk terug te nemen.
 3. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer terstond schriftelijk in kennis te stellen van het feit, dat derden rechten doen gelden op goederen waarop een eigendomsvoorbehoud van de opdrachtnemer rust, danwel welke zijn eigendom zijn. Het is opdrachtgever niet toegestaan deze goederen te verpanden.
 4. Tot zekerheid van een correcte betaling van alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, geeft opdrachtgever daarenboven door het aangaan van een overeenkomst met de opdrachtnemer, een pandrecht op alle goederen die de opdrachtnemer geleverd heeft. Opdrachtgever verplicht zich zonodig aan de (verdere) uitvoering van deze pandovereenkomst mede te werken.
ARTIKEL 9 BETALINGSCONDITIES
 1. Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is, zal betaling bij aflevering dienen te geschieden, zulks onder aftrek van een eventueel betaald voorschot of aanbetaling. Opdrachtnemer is gerechtigd het door hem reeds, al dan niet uitgeleverde, gepresteerde en/of ingekochte tussentijds bij wijze van deelfacturatie aan opdrachtnemer in rekening te brengen.
 2. De opdrachtgever is in gebreke, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling in welke vorm dan ook nodig is, indien hij niet of niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichting of enig andere verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst met de opdrachtnemer, deze algemene voorwaarden of uit de wet.
 3. Een kredietbeperkingstoeslag, die is overeengekomen, kan in mindering worden gebracht indien de opdrachtgever binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur het verschuldigde bedrag volledig voldaan heeft.
 4. De vordering tot gedeeltelijke en/of gehele betaling van de overeengekomen prijs is onmiddellijk opeisbaar: bij niet of niet tijdige betaling van de overeengekomen termijn, indien de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, opdrachtgever een aanvraag heeft ingediend op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, surséance van betaling vraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, indien enig beslag op goederen en/of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd indien deze overlijdt of in liquidatie treedt, danwel indien opdrachtgever enigerlei verplichting uit de overeenkomst met opdrachtnemer niet nakomt.
 5. Indien betaling van een factuur niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen termijn, danwel bij het ontbreken hiervan binnen 30 dagen na dagtekening van die factuur, is de opdrachtnemer gerechtigd na verstrijken van voornoemde termijn aan de opdrachtgever, een vertragingsrente van 1% per maand te berekenen, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt beschouwd.
 6. De opdrachtgever is buiten de hoofdsom en de vertragingsrente verschuldigd alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten welke door niet of niet tijdige betaling zijn veroorzaakt. De buitengerechtelijk incassokosten kunnen naar keuze van opdrachtnemer ook worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van €25,00, vermeerderd met de verschuldigde BTW voor zover deze BTW niet kan worden terugontvangen. De buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de opdrachtgever op enigerlei wijze in gebreke is gesteld.
ARTIKEL 10 ONTBINDEN/ANNULEREN/OPSCHORTEN
 1. De opdrachtgever is slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien daar een wettelijke grondslag voor bestaat.
 2. Indien de opdrachtgever overgaat tot annulering heeft opdrachtnemer het recht, ten gevolge van winstderving, op een gefixeerde vergoeding van 20% van de hoofdsom. Daarnaast is de opdrachtgever gehouden de door de opdrachtnemer reeds gemaakte kosten, die verband houden met de opdracht, te vergoeden. De opdrachtgever kan in geval van annulering geen aanspraak maken op hetgeen door de opdrachtnemer reeds is gepresteerd.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om, onder afstanddoening van zijn rechten uit hoofde van het voornoemde lid, een vordering jegens opdrachtgever in te stellen overeenkomstig de mogelijkheden, die het recht hem biedt.
 4. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders bepaald, heeft opdrachtgever het recht om de uitvoering van zijn verplichtingen geheel op te schorten, indien opdrachtnemer een deel van zijn verplichtingen niet nakomt.
ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID
 1. Behoudens grove schuld is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor geleden schade door opdrachtgever; hoegenaamd ook.
 2. De opdrachtnemer is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade, welke ook, ontstaan aan eigendommen van opdrachtgever, danwel ontstaan door gebreken aan aan opdrachtnemer geleverde goederen, zulks het laatste op voorwaarde, dat opdrachtnemer zijn aanspraken te dier zake op zijn leverancier overdraagt aan opdrachtgever.
 3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn personeel of door hem ingeschakelde hulppersonen, tenzij de schade veroorzaakt is door grove schuld of grove nalatigheid van personen voor wiens handelen de opdrachtnemer aansprakelijk is.
 4. Mocht opdrachtnemer rechtens wel tot enigerlei aansprakelijkheid gehouden zijn, dan zal het bedrag der aansprakelijkheid zijn beperkt tot het factuurbedrag van de opdracht, cq de waarde van de geleverde zaak waarmede de aansprakelijkheid samenhangt.
 5. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in deze voorwaarden in de verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten.
ARTIKEL 12 RECLAME EN GARANTIE
 1. Reclames omtrent kwaliteit, soort of hoeveelheid etc. der geleverde goederen behoeven door opdrachtnemer slechts te worden geaccepteerd, indien zij worden vermeld op de afleverings- of opleveringsbescheiden en indien zij tevens binnen 14 dagen na ontvangst door de opdrachtgever bij aangetekend schrijven worden ingediend. Artikel 6 lid 6, 7 en 8 blijven ten deze van toepassing.
 2. De opdrachtgever zal in geen geval aanspraak tegen de opdrachtnemer kunnen doen gelden nadat de opdrachtgever een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, be- of verwerkt heeft of aan derden doorgeleverd heeft.
 3. Retourzendingen worden door opdrachtnemer uitsluitend geaccepteerd na voorafgaande goedkeuring harerzijds en mits franco toegezonden.
 4. Indien de klachten tijdig zijn gedaan en gegrond blijken, is opdrachtnemer, na terugontvangst der goederen in dezelfde staat, gerechtigd tot herlevering zonder prijsverhoging en met vergoeding der gemaakte verzendkosten.
 5. Voor de herlevering der teruggezonden goederen dient opdrachtnemer de nodige tijd te worden gegeven, zulks met inachtname van het feit, dat opdrachtnemer haar werkzaamheden normalerwijze kan verrichten en de door haar benodigde materialen steeds tijdig worden geleverd.
 6. Ingeval van herlevering vervalt elk recht van opdrachtgever op vergoeding of anderszins, hetwelk zij zou kunnen hebben terzake de levering waarvoor de herlevering in de plaats is gekomen.
 7. Ten aanzien van het verlenen van eventuele garanties op door opdrachtnemer te leveren goederen wordt uitdrukkelijk bepaald, dat geen verdere garanties worden verstrekt terzake goederen die niet door opdrachtnemer zijn vervaardigd dan de garanties welke door de leverancier van opdrachtnemer voor deze goederen worden afgegeven.
ARTIKEL 13 OVERMACHT
 1. Omstandigheden buiten de wil en toedoen van opdrachtnemer, welke van dien aard zijn, dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst niet kan worden verlangd, waaronder bijzondere weersomstandigheden, zoals sneeuw en ijs, staking, overheidsmaatregelen, oorlog, mobilisatie, transportbelemmeringen, machinebreuk en alle omstandigheden die de naleving van de overeenkomst in ernstige mate belemmeren, gelden als overmacht.
 2. Ingeval van overmacht is opdrachtnemer te harer keuze gerechtigd, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de koop te annuleren, zonder dat dit de opdrachtgever het recht geeft op eventuele schadevergoeding.
 3. Indien de opdrachtgever opdrachtnemer daartoe schriftelijk aanmaant, is opdrachtnemer gehouden zich binnen acht dagen ten aanzien van haar keuze schriftelijk uit te spreken.
ARTIKEL 14 GESCHILLEN
 1. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en verrichte diensten zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde burgerlijke rechter in arrondissement van woon- of vestigingsplaats van de opdrachtnemer, tenzij opdrachtgever hiertegen volgens de wet tijdig en terecht bezwaar aantekent.
ARTIKEL 15 TOEPASSELIJK RECHT
 1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten, gedane aanbiedingen en offertes en leveringen is uitsluitend van toepassing het Nederlandse recht, tenzij opdrachtnemer aan opdrachtgever mededeelt ten deze van toepassing te verklaren de eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijk goederen.

Eindhoven, versie 03-2005
Elbo Technology BV